مراکز تولید

اسامی تعدادی از شرکت های تعاونی عضو(مراکز تولید):

شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف روستایی شهرستان بیرجند

“                         “                           “            بردسکن

“                         “                           “      تربت حیدریه

“                         “                           ”             سبزوار

“                         “                           “             فردوس

“                         “                           “              کاشمر

“                         “                           “               مشهد

“                         “                           “            نیشابور