ارتباط با ما

  1. لطفا ایمیل معتبر وارد کنید!
  2. *
 

آدرس: مشهد – خیابان خسروی نو-اندرزگو12 (کوچه آیت ا... خامنه ای) فرش جهاد.

کد پستی 3617 566 913

مدیر عامل 5326 115 0915

واحد اداری 32221299

فاکس 32254601


مدیر فروش 1968 115 0915

واحد فروش32251561(051)

نقشه